DNN Designer
24 Haziran 2024 Pazartesi   Search »
    »    Giriş
    »    Kayıt
...................................DERNEK TÜZÜĞÜ YENİ HALİ Küçült

 

KIZILCAHAMAM 

 EĞERLİ BAŞKÖY KÖYÜ 

TANIŞMA, SOSYAL YARDIMLAŞMA VE KÜLTÜR  DERNEĞİ

  ANA TÜZÜĞÜ

 

                  DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ   : 

MADDE : 1 .Kızılcahamam Eğerli Başköy  köyü Tanışma, Sosyal Yardımlaşma, ve Kültür,  Derneğidir.   Merkezi Ankara’da olup, Şubesi yoktur

                    DERNEĞİN AMACI    : 

MADDE:2.   Eğerli Baş köyü güzelleştirme, kalkındırma, köye mensup üyeleri arasında 

                     Tanışma ve sosyal yardımlaşmayı sağlamak.

  Dernek cümlesinden olmak üzere  :

 .a ) Köyün yol, su, Elektrik, Cami, Okul, Köy odası ve Köy mezarlığı gibi toplum ihtiyaçlarından olan diğer ortak mallarının yapımı, onarımı, bakımını sağlamak ve Köyün ağaçlandırılması suretiyle güzelleştirmek ve kalkındırmak.

.b ) Köyde ve Köy dışında bulunan mensuplarının birbirleriyle tanışmalarını sağlamak   için toplantılar düzenlemek, tanıtıcı broşür, bülten ve albüm hazırlamak.

 c ) 1-Ölüm; Üyenin kendisi, eşi, sosyal güvencesi ve geliri olmayan, bakıma muhtaç Anne - babası ile  18 yaşından küçük kız ve erkek çocuklarının veya  18 yaşını geçen;  30 yaş altındaki öğrenimi devam eden erkek çocuklarının gelir elde edinceye  veya evlilik yapana kadar, kız çocuklarının gelir elde edene veya evlenene kadar  ölümü halinde,

2-Düğün ve nişan; Maddi durumu iyi olmayan Üyenin kendisi, oğlu veya kızının evlenmesi halinde,

3-Kaza;  Üyenin kendisi, eşi, sosyal güvencesi ve geliri olmayan, bakıma muhtaç Anne - babası ile 18 yaşından küçük çocuklarına veya 18 yaşını geçen;  30 yaş altındaki öğrenimi devam eden erkek çocuklarının gelir elde edinceye  veya evlilik yapana kadar, kız çocuklarının gelir elde edene veya evlenene kadar zarar görmesi halinde,

4- Tabi afet olaylarında, üyenin, eşi, sosyal güvencesi ve geliri olmayan, bakıma muhtaç Anne - babası ile 18 yaşından küçük çocuklarının veya 18 yaşını geçen;  30 yaş altındaki öğrenimi devam eden erkek çocuklarının gelir elde edinceye  veya evlilik yapana kadar, kız çocuklarının gelir elde edene veya evlenene kadar zarar görmesi halinde   ayni ve nakdi yardımda bulunmak.

d ) Köyün Gelenek, görenek örf ve adetlerini yetişen nesle aktarmak için seminer düzenlemek.

e ) Derneğe gelir sağlamak  şartıyla yayınlar, eğlence temsil, konser, ve konferans gibi faaliyetler yapmak.

f ) Tasarruf sandığı kurmak.

g ) Köyümüz mensuplarından olup, fakir, yardıma muhtaç,  mağdur çalışamaz durumda olan  yaşlı, dul, sakat ve yetim çocuklara sosyal yardımda bulunmak ( maddi, yiyecek giyecek, yakacak vb. )

h ) Eğerli Başköye ve Dernek üyelerine fayda sağlamak üzere, Derneğin amacına uygun bulunan Kurulmuş veya kurulacak Federasyona üye olmak.

MADDE  : 3  .DERNEĞİN KURUCULARI    :

                                DOĞUM YERİ

ADI VE SOYADI       VE TARİHİ            BABA ADI   : UYRUĞU:   MESLEĞİ :     İKAMETGAH ADRESİ  

 

Kamil BOSTANCI     ANKARA –1946      ÖMER              T.C:          EMEKLİ       Çiğdemtepe mah.selim cad. 

                                                                                                                      NO.240.YENİMAHALLE

Mehmet ÖZTÜRK     ANKARA –1952      HALİL               T.C.          ESNAF         Şehit kubilay  mah.Selim cad.

                                                                                                                      91 sok. No.117 KEÇİÖREN

Niyazi ORUÇ           ANKARA – 1945     HASAN             T.C .         EMEKLİ       Şehit kubilay mah.selim cad.

                                                                                                                     No. 270 KEÇİÖREN

Rüstem ATMACA    ANKARA  - 1963     HASAN             T.C.         İŞÇİ              Şehit kubilay mah.selim cad.

                                                                                                                      91.sok.No:2 KEÇİÖREN

Mahmut GÜVEN      ANKARA – 1948     YUSUF           T.C.           S.MES:         Şehit kubilay mah. Selim cad.

                                                                                                                       91.sok.No.121.KEÇİÖREN

Yunus AKÇA           ANKARA – 1955      SEYİT            T.C.           İŞÇİ              Şehit kubilay mah.Selim cad.

                                                                                                                        94.sok.No:6 / 1 KEÇİÖREN

Ali ŞAHİN               ANKARA  - 1942      MUSTAFA      T.C.           İŞÇİ               Çiğdemtepe mah.16.sok.

                                                                                                                       No:35 YENİMAHALLE

Mustafa ATMACA   ANKARA  - 1962      DURMUŞ        T.C.          ESNAF          Çiğdemtepe mah.160 sok.

                                                                                                                         No: 26 YENİMAHALLE

 

DERNEĞE ÜYE OLMA ŞARTLARI. ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA USULLERİ  

 MADDE : 4 . a ) Üyelik  : 5253  Sayılı  Dernekler  Kanununda  belirtilen haller ve hükümler sebebiyle dernek kurma hakkından yoksun bulunmamak şartıyla medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş bulunan herkes derneğe üye olabilir.

 b) Üyeliğe kabul : Üyelik müracaatlarının yazılı olarak yapılması ve müracaat üzerine isteklilerin durumu mezkur Kanun hükümlerine göre yönetim kurulunca incelenerek en geç 30 gün içinde kabul ve reddi yazılı olarak kişiye bildirmek zorundadır.. Üyelik için üyelik talebi red edilen kimseye, red gerekçesini açıklaması mecburiyeti yoktur.

 Derneğin Asil ve Fahri olmak üzere iki türlü Üyesi vardır.

  1 – Asıl üye : Yukarıda belirtilen nitelikleri taşıyan derneğe kayıtlı kimselerdir.

  2– Fahri üye : Dışarıdan  Derneğe maddi ve manevi yönlerden üstün faydası dokunan kimselere Yönetim Kurulunca Fahri Üyelik unvanı verilebilir. Bunlar oy kullanamaz ve Dernek organlarına’ da seçilemezler, ancak kendi istekleriyle aidat verip bağışta bulunabilirler.

 c ) Üyelikten Çıkma :  Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla Dernekten her zaman çıkabilir. Kişiler Derneğe üye olmağa ve üyeliğin devam ettirilmesine hiçbir sebep ve surette zorlanamaz. Ancak istifa eden üyenin geçen süreye ait aidat ve taahhütlerinin Yönetim Kurulunca takip ve tahsil edilmesi zorunludur.

 .d ) Üyelikten Çıkarılma  :             

1-Yıllık aidatını  aynı yıl içerisinde  ödememek veya Üyenin  vefatı halinde kendiliğinden,

2-Dernek kurallarına uymamak, Derneğin amacına ve tüzük hükümlerine aykırı hareketlerde bulunmak, Yönetim Kurulu Kararıyla,

3-Dernek ve Dernek Yöneticilerinin onurunu kırıcı, onlara suç isnat edici veya Dernek çalışmalarını güçleştirici hareketlerde bulunmak, Yönetim Kurulu Kararıyla,

4-Siyasi partilerden herhangi birisinin yarar  ve zararına   Dernek adı altında faaliyette bulunmak veya bu amaçla propaganda yapmak, Yönetim Kurulu Kararıyla,

5-5253 sayılı Dernekler Kanununda  belirtilen haller ve hükümler sebebiyle Dernek kurma hakkından yoksun duruma düştüğü  tespit edilen üyeler,Yönetim Kurulu Kararıyla Üyelikten çıkarılmalarına karar verilir.

 Ancak bu üyelerin karara karşı Genel Kurula  başvurma hakkı saklıdır. Dernekten çıkanlar veya çıkarılanlar, Dernek hizmetlerinden faydalandırılmaz, Dernek malları üzerinde hiçbir hak iddia edemezler.

MADDE : 5 –  DERNEĞİN ORGANLARI :

 Derneğin organları şunlardır

.) Genel Kurul

 .b ) Yönetim Kurulu

 .c ) Denetleme kurulu

 Olmak üzere üç organdan ibarettir.

 MADDE : 6 -   GENEL KURUL TOPLANTILARI :

 Genel Kurul,

1-Dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan;

 2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden   beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

-Olağan Genel Kurul toplantılarının Üç yılda bir yapılması zorunludur. ( KASIM AYI  )

-Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.

-Denetleme Kurulunun veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine Mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir

MADDE : 7 – ÇAĞRI USULÜ :               

Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğü’ ne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi  bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci          toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. 

Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada  belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

 Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE : 8 – TOPLANTI  YERİ  : 

Genel Kurul toplantıları Dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz

MADDE : 9 – TOPLANTI YETERSAYISI : 

Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının  katılmasıyla toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan    üye sayısı dernek yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

 MADDE : 10 – TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ  :

 Dernek Genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen gün,  saat ve yerde yapılır.

Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen   listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. 

9 ncu maddede belirtilen tamsayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı  ve görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan ve yeteri kadar Başkan vekili ile katip seçilir.

Toplantının Yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve Başkanla birlikte imzalarlar.

Toplantı sonunda, bütün tutanaklar ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

 MADDE : 11 – TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR :

 Genel Kurul Toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak Toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 MADDE : 12 – GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ :

 Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp Karara bağlanır.

 .a) Dernek Organlarının seçilmesi.

.b) Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi.

.c) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibraz  edilmesi.

.d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.

.e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

 .f)    Derneğin feshedilmesi.

 .g) Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

   ) Genel Kurulda alınacak Kararlarda Genel kurula katılan üyelerin en az yarıdan bir fazlasının oyu alınması halinde karar geçerlilik kazanır.

  İ ) Derneğin amacına uygun olarak faaliyet gösteren kurulmuş ya da kurulacak olan Federasyona üye olma veya üyelikten ayrılma kararının verilmesi.

 J ) Derneğin Üyesi olduğu federasyonda Derneği temsil edecek delegelerin isim ve sayılarının belirlenmesi.

 MADDE : 13 – YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ :

 Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından üç yıl müddetle gizli oyla seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Eski Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Seçilen yeni Yönetim Kurulu iş bölümünü kendi aralarında oylama ile yaparlar. Asıl Üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek Üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

 Yönetim Kurulu kararları oy çoğunluğu ile alınır. Üst üste mazeretsiz olarak üç toplantıya gelmeyen Yönetim Kurulu üyesi istifa etmiş sayılarak yerine oy sırasına göre yedek üyelerden birisi getirilir.

 Yönetim Kurulu ayda bir defa toplanarak yapılan işlerin sonucu ile yapılacak işlerin programını görüşerek karara bağlamak zorundadır. Lüzumu halinde de Yönetim Kurulu Başkanı zaman kaydını beklemeksizin de Yönetim Kurulunu toplayabilir.

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

 .a)Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

.b) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak.

.c) Dernek Tüzüğünün ve Mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

.d) Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasında görev bölümü yaparak bir Başkan bir Başkan Yardımcısı, bir Sekreter ve Sayman seçer. 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI :

 Derneğin temsilen bütün gerçek ve tüzel kişiler nezdinde Dernek faaliyetlerini ve işlemlerini yürütmekle yetkili ve sorumlu olup Yönetim Kurulu toplantılarına’ da Başkanlık eder.

 YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI :

 Başkanın Dernek çalışmalarında yardımcı olup bulunmadığı zamanlarda ona vekalet ederek bütün yetkilerini kullanır.

SEKRETER :

Yönetim Kurulu toplantı tarihlerini tespit etmek, yapılması gereken işleri bir program halinde Başkana bildirmek, Genel Kurulda görüşülecek ve yapılması gereken işleri Genel Kurula sunmak, Derneğin bütün yazışmalarını ve dosyalama işlerini yürütmek. Derneğimize ait bütün matbu evrak ve eşyaları sekreterde bulunur.

SAYMAN :

Derneğin gelir ve gider hesaplarına dair işlemlerin usulüne ve tüzük hükümlerine uygun şekilde yürütülmesi  ile kendisine teslim edilecek para makbuzları ve para kıymetindeki evrak ve belgelerin muhafazasından sorumludur.

 ÜYELER :

Derneğin çalışmalarına yardımcı olmak, Başkanın vereceği görevleri yerine getirmek.

 MADDE : 14- YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI :

 Yönetim Kurulu Üye sayısı, boşalmalar sebebiyle  yedeklerinde getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

 Çağrının yapılmaması halinde, Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak Dernek Üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi,  bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirilir.

MADDE : 15 – DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ :

Denetleme Kurulu üç asıl ve üç yedek olmak üzere Genel Kurulca gizli oyla seçilir.

Bu Kurul, Denetleme görevini Dernek Tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre  ve altı ayı geçmeyen aralıklarla  yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

 DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ :

 Dernekte iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 Denetim kurulu, derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda, faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

MADDE : 16 – ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ :

Genel kurulca yapılan seçimi otuz gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetim Kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek Üyelerin  ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, mesleklere ve ikametgahları  Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

MADDE : 17 – DERNEĞİN GELİR VE KAYNAKLARI :

.a ) Üye aidatları,

.b) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

.c ) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

.d ) Bağışlar ve yardımlar,

.e ) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

Dernek gelirleri, bağış ve yardımlar dernek mührü ile imzasını taşıyan dip koçanlı ve seri numarasını takip eden makbuzlarla Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecek kimseler tarafından alınarak Dernek kasasına yatırılır.

Kendilerine Üye kabul talepnameleri ile bağış  ve yardımları kabul etmek üzere   yetki belgesi verilen üyeler bu görevlerinden istekleri ile ayrılmaları veya Yönetim Kurulunca bu görevden alınmaları halinde mezkur belgeler ile makbuzlar ve tahsil olunan paraları bir hafta içinde Yönetim Kuruluna teslim etmek zorundadırlar. Gelir ve giderlerde usul  dernekler Kanununun ilgili maddesi uygulanır.

 SORUMLULUK VE HARCAMA YETKİSİ  :

Dernek paraları Milli Bankalardan birisinde açılacak hesapta toplanarak ihtiyaca göre Yönetim Kurulunca verilecek yetki belgesi ile çekilip, dernek amacı ve hizmetlerinde sarf olunur. Ancak acil işler için Yönetim Kurulunca ihtiyaçlar dikkate alınarak belirlenecek miktar kadar  parayı Dernek kasasında bulundurabilir. Dernek paraları ile makbuzları para kıymetindeki evrak ve belgeleri  muhafazasında usulüne ve tüzük hükümlerine uygun şekilde sarf ve kullanılmasında Yönetim Kurulu sorumlu olup, Dernek adına yapılacak bütün harcama ve ödemeler Yönetim Kurulu Başkanı ve saymanı sorumluluğu dahilinde olup, ihtiyaç halinde Bankadan para çekme yetkisi Başkan,  Başkan yardımcısı ve saymanın imzalarından ikisinin imzası ile olur.

 DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ :

Derneğin amacı doğrultusunda, “Köyün yol, su, Elektrik, Cami, Okul, Köy odası ve Köy mezarlığı gibi toplum ihtiyaçlarından olan diğer ortak mallarının yapımı, onarımı, bakımını sağlamak ve Köyün ağaçlandırılması suretiyle güzelleştirmek ve kalkındırmak.” Gibi yerlerde kullanılmak kaydıyla borç senedi düzenlenerek şahıslardan, dernek hesabının bulunduğu bankadan veya milli bankaların birinden, derneğin yıllık gelirinin yarısını geçmeyecek miktarda, Yönetim kurulu kararı ile dernek adına, borç para alınabilir.

MADDE :18 – ÜYELERİN ÖDEYECEĞİ AİDAT MİKTARI VE AİDAT ARTIRMA ŞEKLİ:

a ) Asıl Üyelerden her ay için 8.33 TL olmak üzere yılda toplam  100.00 TL üye aidatı alınır. Derneğe üye olan kişilerden bir defaya mahsus olmak üzere 20,00 TL. giriş aidatı alınır. Asıl Üyelerden taahhüt ettiği aylık miktarı para olarak, Tahsil edileceği gibi, Yıllık aidat tutarı birkaç taksitte tahsil olunur, isteyen üye yıllık tutarı bir defada ödeyebilir.

b ) Genel Kurul toplantılarında aidatların arttırılma konusu görüşülerek artış miktarları karara bağlanır.

 MADDE  : 19 – TÜZÜK DEĞİŞİTLİĞİ :

 Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi Genel Kuruldur. Tüzük değişikliği ancak gündemde yer almışsa  veya hazır bulunan üyelerden  10 da birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa Genel Kurulda görüşülebilir.

 Tüzük değişikliklerine karar verme yeter sayısı, Hazır bulunan üyelerin 2/3’nün oyudur.

MADDE : 20 – DEFTER KAYITLARI :

 Dernek, 31.03.2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dernek Gelirlerinin Toplanmasında Kullanılacak Alındı Belgeleri, Derneklerin Tutacakları Defter, Muhasebe, Hesap kayıtları ile ilgili Usul ve Esaslara Dair defterleri tutar.

 MADDE : 21 – DERNEĞİN GİDERLERİ  :

 Derneğin amacına ait giderler, Evrak, Kırtasiye giderleri, tenvir teşhir giderleri, sarf  ve Demirbaş Eşya alımı ve Dernek mallarının korunması için bakım ve onarım giderleridir.

 MADDE : 22 – DERNEĞİN FESHİ :

 Dernek Genel Kurulu her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun Derneğin feshine karar verebilmesi için, Tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan Dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin karar hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

 Genel Kurulca fesih kararı verilmesi halinde üç kişilik tasfiye kurulu bu iş için görevlendirilir.

Fesih halinde, Derneğin tüm mal varlığı Köy Muhtarlığı tüzel kişiliğine intibak eder.

MADDE: 23 – Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın Dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

  

İŞ BU TÜZÜK YİRMİÜÇ MADDEDEN İBARETTİR.

 

 

Ahmet KIZILCA                                    Ünal ORUÇ                            Abdullah ÖZLER

Başkan                                                 Başkan Yardımcısı                Sekreter

 

 

  Serkan AKÇA                                Hasan TUNÇ                             

  Sayman                                              Üye

 

                               

 
Yazdır